Technické riziká

 

Poistenie technických rizík je dôležitou súčasťou poistnej ochrany najmä u tých podnikateľských subjektov, u ktorých stroje a elektronické zariadenia predstavujú nevyhnutnú súčasť výrobného procesu.

Strojné poistenie

Toto poistenie slúži k ochrane strojov a zariadení bez ohľadu na to, či sú v prevádzke alebo mimo prevádzky, pri preprave v rámci miesta poistenia uvedeného v poistnej zmluve. Poistnou udalosťou je vznik vecnej škody, ktorej príčinou sú napr. chyby odliatku, chyby materiálu, chybná konštrukcia, výrobná chyba, chyba pri montáži, chyby v prevedení, nedostatočná skúsenosť, chyba obsluhy, nešikovnosť, nedbalosť, zlyhanie meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, pretlak pary, plynu alebo kvapaliny, podtlak, nedostatok vody v kotloch, fyzikálny výbuch, utrhnutie alebo roztrhnutie odstredivou silou, skrat, víchrica, alebo z akejkoľvek inej príčiny, ktorá nie je uvedená vo výlukách z poistenia a ktorá vyžaduje opravu alebo výmenu.

Prerušenie prevádzky

Predmetom poistenia je ušlý zisk a stále náklady z dôvodu škody spôsobenej prerušením alebo obmedzením prevádzky počas trvania poistenia v dôsledku vecnej škody na stroji a zariadení z príčin uvedených v poistení strojov. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy pre prerušenie prevádzky dojednanej pre každý poistený stroj alebo strojné zariadenie.

Poistenie elektroniky

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia elektronických zariadení a ich príslušenstva náhodnou udalosťou, ktorá nastala v mieste poistenia a ktorá obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť alebo užívanie zariadenia. Možno dojednať i rozšírenú ochranu na cudzie elektronické zariadenia, ktoré poistník alebo poistený uvedený v poistnej zmluve právom užíva.

Stavebno-montážne poistenie

Chráni stavebné a developerské spoločnosti v súvislosti s výstavbou diela.

Kto je poistený

Poistenými sú objednávateľ, zhotoviteľ poisteného diela i jeho subdodávatelia, ktorých dodávky tvoria súčasť diela vo výstavbe a sú zahrnuté v poistnej sume.

Predmetom poistenia je stavebné alebo montážne dielo vrátane materiálu určeného na stavbu a uloženého v mieste poistenia, zariadenie staveniska, stavebné a montážne stroje.

Komu prináleží poistné plnenie

Poistné plnenie prináleží tomu, kto utrpel škodu, alebo tomu, kto vynaložil náklady na jej odstránenie.

Rozsah poistnej ochrany

Poistenie sa dojednáva pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo straty poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorej príčinou bolo poistné nebezpečenstvo špecifikované v poistných podmienkach, a to najmä živelnou škodou, odcudzením, vandalizmom, pádom, nárazom, neodbornou manipuláciou, nesprávnou obsluhou a pod. Ďalej možno pripoistiť:

–       finančnú stratu investora spôsobenú oneskorením pri uvedení diela do prevádzky

–       poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté tretej osobe v súvislosti s výstavbou

–       krížovú zodpovednosť za škody, ktoré si navzájom spôsobia subjekty zúčastnené na stavbe