Špeciálne poistenie

 

Ekologická škoda a zodpovednosť za environmentálnu škodu v zmysle zákona 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Ochrana životného prostredia je téma, ktorej aktuálnosť intenzívne stúpa, a to nielen vďaka zvyšujúcemu sa záujmu verejnosti, ale súčasne i z dôvodu sprísňujúcej sa legislatívy.

Zvýšenému riziku sú preto vystavení podnikatelia pôsobiaci v celej rade oblastí – začínajúc výrobnou a priemyselnou sférou, cez chemickú a farmaceutickú výrobu, skladovacie areály, odpadové hospodárstvo až po komerčný a realitný sektor. V bežných poistných produktoch sú však ekologické riziká vo výlukách z poistného krytia, a preto je potrebné dojednať špeciálne poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na životnom prostredí. Toto poistenie kryje ekologické škody a škody na zdraví i majetku tretích osôb vrátane nákladov na ich odstránenie (šetrenie, sanáciu a prípadný ďalší monitoring).

S analýzou rizika a odhadom relevantných škôd sme pripravení Vám pomôcť.

Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok poskytuje predovšetkým ochranu proti zlyhaniu zákazníka pri úhrade jeho finančných záväzkov; jeho účelom je stabilizácia príjmov a zabránenie obchodným stratám. Má taktiež význam pri prenikaní na nové trhy.

Poistiť možno obchodné dodávateľské úvery (odložená platba napr. 30, 60 dní a pod.), ktoré poistený dodávateľ poskytuje svojím odberateľom (v zahraničí i v tuzemsku) pri dodávke tovaru alebo služieb.

 

Poistenie záruk

Predmetom poistenia je záruka vystavená zákazníkovi dodávateľom v súvislosti s podmienkami získania alebo plnenia zmluvy. Poistený kryje riziko neoprávneného čerpania zo záruky.

Medzi bežné druhy záruk patrí:

Záruka na ponuku (Bid Bond, Provisional Guarantee)

Záväzok uhradiť za príkazcu stanovenú čiastku v prípade, že príkazca neuzavrie zmluvu , resp. nesplní podmienky ponuky vybranej v súťaži – používa sa pri výberových konaniach alebo verejných zákazkách.

Akontačná záruka (Advance Payment Bond/Guarantee)

Záväzok vrátiť oprávnenému subjektu platby, ktoré poskytol dodávateľovi ako platbu vopred (uplatňuje sa v prípadoch, kedy nie sú splnené podmienky zmluvy, najmä z hľadiska dohodnutého rozsahu dodávky).

Záruka za riadne dodržanie zmluvy (Performance Bond)

Záväzok uhradiť za dodávateľa kauciu v prípade, že nesplní podmienky zmluvy, predovšetkým z hľadiska lehoty a kvality dodávky. Ručenie je spravidla ukončené kvalitatívnym prevzatím, ale môže byť dojednané i jeho trvanie po celú dobu technickej záruky.