Poľnohospodárske poistenie

 

Poľnohospodárske poistenie je určené všetkým subjektom, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Jeho význam sa v posledných rokoch kvôli prebiehajúcim klimatickým zmenám, ktoré poľnohospodársku produkciu nepriaznivo ovplyvňujú, i kvôli migrácii ľudí a zvierat a tým súvisiacim rozširovaním chorôb do nových oblastí, stále zvyšuje.

Aké poistenie Vám môžeme dojednať

–       poistenie plodín

–       poistenie lesných porastov

–       poistenie hospodárskych zvierat

–       poistenie koní

–       poistenie poľnohospodárskych stavieb

–       poistenie hnuteľných vecí, inventáre

–       poistenie poľnohospodárskej techniky

–       poistenie zásob

 

Na aké riziká sa poistenie vzťahuje

Poistenie poskytuje ochranu pestovateľom predovšetkým pred rizikami spojenými s nepriaznivými vplyvmi počasia (najčastejšie krupobitie, povodeň, záplava, víchrica, mráz, ale i zosuv pôdy alebo požiar).

Riziko krupobitia stojí právom na prvom mieste, lebo ho nie je možné vylúčiť v žiadnej našej poľnohospodárskej oblasti a jeho následky môžu byť pre pestovateľov priamo katastrofálne. Naproti tomu napr. škody spôsobené povodňami alebo záplavami možno v ohrozených oblastiach zmierniť výberom vhodných plodín.

Poistenie lesov sa dojednáva predovšetkým pre prípady poškodenia alebo zničenia lesných porastov požiarom.

Rizikovosť živočíšnej výroby spočíva najmä v ohrození chovu nákazami chovaných zvierat, ktorých následkom je uhynutie, utratenie alebo nútené porážky z dôvodu ďalšieho nebezpečného šírenia nákazy. Pre prípad nákazy sa poisťujú predovšetkým súbory hospodárskych zvierat (t.j. hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy alebo hydina), ale i jednotlivé kusy. Podmienkou je, že poisťované zvieratá sú v čase dojednania poistenia zdravé a sú chované v zodpovedajúcich zoohygienických podmienkach. Pokiaľ sa poisťujú jednotlivé kusy hospodárskych zvierat, možno poistiť iba zvieratá označené identifikačnými znakmi (tetovanie, visačky, ušné známky a pod.). Toto poistenie je primárne určené zvieratám s nadpriemernou úžitkovou hodnotou.

Poistenie koní je významné predovšetkým z etických dôvodov, teda z pohľadu ich záchrany a zachovania v celej šírke ich využiteľnosti. Poistiť možno rôzne kategórie koní  (dostihoví, športoví, plemenní žrebci, plemenné kobyly, žriebätá, úžitkové kone) a vzťahuje sa na uhynutie, utratenie a na nutnú porážku poisteného zvieraťa, ku ktorému došlo z dôvodu choroby, úrazu, operácie, pôrodu alebo vírusovému zmetaniu.

Štandardná ponuka poistenia poľnohospodárskych stavieb sa týka ochrany pre prípade poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou.

Hnuteľné veci je vhodné poistiť pre prípad odcudzenia, úmyselného poškodenia alebo zničenia, poškodenia alebo zničenia vodou z vodovodného zariadenia. Poistenie strojov a zariadení i motorových vozidiel má v poľnohospodárstve špecifickú rizikovosť danú prevládajúcim charakterom prevádzky s nižšími cestovnými vzdialenosťami na poľných cestách, a je preto pre klienta vhodné zahrnúť ich do súboru poistených vecí.