Poistenie zodpovednosti za škodu

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím subjektom predstavuje dôležitú ochranu každého podnikateľa, lebo v prípade, ak dôjde ku škode spôsobenej porušením právnej povinnosti, môžu nároky uplatňované poškodenými dosiahnuť takú výšku, že ich financovanie z vlastných zdrojov by mohlo ohroziť samotnú existenciu spoločnosti.

Na čo sa poistenie vzťahuje

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou uvedenou v poistnej zmluve a výkonom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ich správou a prevádzkou týchto nehnuteľností, pokiaľ slúžia k výkonu podnikateľskej činnosti uvedenej v poistnej zmluve.

Príklady možných zodpovednostných škôd

–  škody spôsobené prevádzkovou činnosťou

–  zodpovednosť z držby nehnuteľností

–  zodpovednosť za škody na veciach zverených a odložených

–  zodpovednosť za škody na prenajatých priestoroch

–  zodpovednosť za škody na cudzích veciach užívaných

–  zodpovednosť za škody na cudzích veciach prevzatých za účelom opravy

–  zodpovednosť za škody na veciach zamestnancov

–  regresné náhrady zdravotných a sociálnej poisťovne za pracovný úraz a chorobu z povolania

–  zodpovednosť za škody spôsobené chybou výrobku

–  zodpovednosť za škody na životnom prostredí

Pri poistnej udalosti poisťovateľ hradí najmä

–  škody na zdraví a na živote

–  majetku

–  finančné škody

–  náklady právneho zastúpenia poisteného i poškodeného v súvislosti s uplatneným nárokom

–  nevyhnutné odborné posudky

Škody spôsobené chybou výrobku

Poistenie všeobecnej zodpovednosti môže byť na základe špeciálneho zjednania rozšírené i o zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou výrobku. Poistenie sa potom vzťahuje aj na také škody, ktoré boli spôsobené výrobkami dodanými poisteným na trh v čase trvania poistenia.

Zvláštnymi dojednaniami možno dohodnúť i územný rozsah poistenia (Slovenská republika/zahraničie).

Poistenie profesnej zodpovednosti

Pri vykonávaní niektorých špecializovaných činností má podnikateľ zo zákona povinnosť uzatvoriť pre prípad škody spôsobenej výkonom svojej činnosti špeciálne poistenie. Túto povinnosť majú:

–  autorizované osoby (architekti, inžinieri) a technici činní vo výstavbe

–  zdravotnícke zariadenia, lekári, stomatológovia a lekárnici

–  advokáti, notári a súdni exekútori

–  patentoví zástupcovia, oceňovatelia majetku, dražobníci

–  audítori, daňoví poradcovia

–  insolventní správcovia

–  zadávatelia klinického hodnotenia liečiv a zdravotníckych prostriedkov

–  prevádzkovatelia objektov s nebezpečnými látkami

–  výrobcovia a distribútori tepelnej energie

–  poskytovatelia sociálnych služieb

–  sprostredkovatelia poistenia a zaistenia

–  poľovníci

–  prevádzkovatelia cestnej a dráhovej dopravy

–  prevádzkovatelia plavidiel

–  prevádzkovatelia jadrových zariadení

–  prevádzkovatelia lietadiel a poskytovatelia letových služieb

 

D&O (zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov) 

Toto poistenie zodpovednosti chráni predstaviteľov spoločnosti, ktorí majú rozhodovacie právomoci pred následkami chýb spôsobených nedbalosťou, nedodržaním alebo porušením povinností plynúcich z výkonu funkcie. Znížením rizika dopadu na ekonomickú situáciu spoločnosti tak členom štatutárnych orgánov zabezpečuje vyššiu istotu pri vykonávaní funkcie a zároveň poskytuje väčšiu voľnosť pri rozhodovaní bez obáv o svoj osobný majetok.

Príklady častých pochybení:

–  dodávateľsko-odberateľské zmluvné vzťahy

–  pracovno-právne vzťahy

–  vzťahy s akcionármi, spoločníkmi

–  akvizície, reštrukturalizácia spoločnosti