Poistenie prepravy zásielok

 

Preprava zásielok predstavuje špecifické odvetvie s vysokou expozíciou rizika vzniku škody. Poistenie kryje nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty zásielky náhodnou udalosťou počas jej prepravy všetkými druhmi dopravných prostriedkov na území celého sveta.  Zvyčajná doba trvania poistenia je počas celej doby prepravy (zo skladu do skladu vrátane nakládky, vykládky a ďalšej nevyhnutnej manipulácie a prípadného medziskladovania).

Poistené zásielky musia mať charakter tovaru (nové veci určené k nákupu, predaju alebo k spracovaniu za úplatu medzi podnikateľskými subjektmi).

Poistné riziká

–  živelné škody

–  prírodné katastrofy

–  nehody dopravného prostriedku

–  pád lietadla alebo jeho časti

–  odcudzenie, lúpežné prepadnutie

–  zrútenie mostu, tunela, cestnej komunikácie

Druhy poistenia prepravy

Škodové poistenie cargo je určené fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré škodu na prepravovanej zásielke vnímajú ako vlastnú: – teda vlastníkom v roli predávajúceho alebo kupujúceho, ale v poistnej zmluve môžu dojednať i zasielateľov ako službu pre svojich klientov pri zabezpečovaní prepravy.

Poistenie možno dojednať pre:

jednorazovú prepravu: dojednáva sa iba pre jednu konkrétnu prepravu tovaru

–  hromadnú prepravu s ročným paušálom: poistenie sa dojednáva na všetky prepravy vykonávané poistníkom v priebehu dohodnutého obdobia, pričom začiatok a koniec jednotlivých prepráv je priebežne nahlasovaný poisťovateľovi

 

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu sa vzťahuje na zodpovednosť dopravcu za škody na náklade, ktoré vznikli pri vnútroštátnej preprave alebo medzinárodných prepravách nákladnými vozidlami na území SR a Európy (okrem Srbska, Čiernej Hory, Macedónska a Albánska) vykonávaných menom dopravcu a na základe prepravného dokladu.

Rozsah poistenia je daný právnymi predpismi, ktoré upravujú zodpovednosť dopravcu (pri vnútroštátnej preprave Zákon o cestnej doprave, pri medzinárodnej preprave Dohovor CMR).

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok a ročným poistným; dojednáva sa vždy so spoluúčasťou.

Od čoho závisí výška poistného:

–  od počtu vozidiel jedného dopravcu pod jednou zmluvou

–  od výšky limitu zodpovednosti

–  od teritoriálneho rozsahu poistenia

–  od rozsahu zodpovednosti: možno zahrnúť i riziko odcudzenia, okrem náhrady za vzniknutú hmotnú škodu možno poistiť i finančnú  škodu spôsobenú meškaním prepravy (ako nevyhnutné viacnáklady a ušlý zisk)