Poistenie motorových vozidiel

Poistenie motorových vozidiel je určené všetkým vlastníkom a prevádzkovateľom motorových a prípojných vozidiel, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu.

Ponuka na našom trhu je veľmi pestrá – počínajúc samotným povinným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla tretím osobám, ktorého uzatvorenie je uložené zákonom 381/2001 Z. z., cez dobrovoľné havarijné poistenie s voliteľným rozsahom rizík a pripoistení až po špeciálne poistné produkty.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

(Povinné zmluvné poistenie)

Platná zmluva o povinnom zmluvnom poistení je základnou podmienkou pre prevádzku vozidla na pozemných komunikáciách. Toto poistenie chráni poisteného pred dôsledkami škody spôsobenej prevádzkou vozidla inému, či už sa jedná o škodu na zdraví, na veci alebo ušlý zisk. Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu sa vzťahuje na všetky vozidlá vymedzené zákonom 381/2001 Z. z., registrované na území Slovenskej republiky. Ochrana poskytovaná poisťovateľom platí na území všetkých členských štátov Európskej únie alebo iných štátov tvoriacich Európsky hospodársky priestor. Zákon taktiež stanovuje minimálny limit poistného plnenia, ktorý je 5 mil. eur pre škody na zdraví a nákladov pri usmrtení vrátane náhrady nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia a 1 mil. eur pre škody na veci a ušlom zisku bez ohľadu na počet poškodených. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených. S nadlimitnými nárokmi má poškodený možnosť obrátiť sa priamo na vinníka nehody, preto poisťovatelia ponúkajú i produkty s vyššími limitmi poistného plnenia.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie slúži na krytie škôd na vlastnom vozidle, ku ktorým dôjde pri živelnej udalosti, v dôsledku havárie, vandalizmu a odcudzeniu celého vozidla alebo jeho časti, a to bez ohľadu na to, ktorý z účastníkov nehody haváriu zavinil. Konštrukcia produktov ponúkaných jednotlivými poisťovateľmi sa líši nielen výškou a variabilitou spoluúčasti, ale i rozsahom rizík a ich kombináciami. Podľa konkrétnych podmienok je potom vhodné voliť i prípadné pripoistenie: napr. poistenie čelného skla, ktoré Vám poskytne poistné plnenie i v prípade, kedy by samotná výmena neprekročila výšku dojednanej spoluúčasti.

Doplnkové pripoistenia

  • úrazové poistenie osôb vo vozidle:  pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu
  • poistenie batožiny: pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia batožiny v súvislosti s poistnou udalosťou
  • poistenie  asistenčných služieb

zabezpečuje pomoc v nepríjemných situáciách vznikajúcich pri prevádzke vozidla; ich rozsah sa líši nielen podľa poisťovateľa, ale i podľa zvoleného poistného produktu. V základnej podobe zahŕňa pomoc priamo na mieste nehody (spojazdnenie vozidla, odťah nepojazdného vozidla a jeho úschova na limitovanú dobu), vyššie formy ponúkajú pomoc i v prípade poruchy a ponúkajú širšie spektrum služieb (napr. poskytnutie náhradného vozidla, riešia pomoc pri strate kľúčov, zablokovaní vozidla, nedostatku paliva a pod.); okrem rozsahu ponúkaných služieb je tu potrebné zvoliť i vhodnú výšku poistnej čiastky

  • poistenie nákladov na prenájom náhradného vozidla

poistenie kryje náklady na zapožičanie náhradného vozidla rovnakej kategórie, ako je poistené vozidlo, počas doby opravy vozidla poškodeného pri poistnej udalosti

  • GAP 

poistenie sa dojednáva pre prípad finančnej straty, ktorá vzniká pri výplate poistného plnenia v prípade totálnej škody alebo odcudzenia a kryje rozdiel medzi obstarávacou a obvyklou cenou; k finančnej strate dochádza nielen v týchto prípadoch, ale vďaka dojednanej spoluúčasti, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení prakticky vždy

  • Poistenie predĺženej záruky vozidla

Slúži ku krytiu nákladov na odstránenie chýb po skončení záručnej doby

  • právna ochrana

Poistenie právnej ochrany chráni účastníkov cestnej premávky, ktorí sa dostanú do zložitej situácie a následne musia obhajovať svoje záujmy na súde. Poisťovateľ preberá až do výšky poistnej sumy náklady na uplatnenie práv poisteného (najmä právnu poradňu, náklady súdneho konania, odmenu advokáta za zastupovanie v občianskoprávnom konaní alebo za obhajobu (zastupovanie) v trestnom konaní, náklady na vypracovanie znaleckého posudku, prípadne podľa dojednaných podmienok poskytne kauciu za účelom vylúčenia vyšetrovacej väzby). Voliť možno medzi právnou ochranou vozidla a právnou ochranou vodiča.

  • právna ochrana vlastníka vozidla

Poistenie sa uzatvára na konkrétne vozidlo, poistenými sú okrem vlastníka i prevádzkovateľ, držiteľ a vodič vozidla, ktorého evidenčné číslo je uvedené v poistnej zmluve, vrátane spolucestujúcich osôb.

  • právna ochrana vodiča

Poisteným je osoba uvedená v poistnej zmluve a právna ochrana  je  v tomto produkte poskytovaná bez ohľadu na to, aké vozidlo poistený riadil. Poistenie je preto vhodné pre profesionálnych vodičov.

 

Správnou voľbou rozsahu poistenia možno dosiahnuť  funkčnú ochranu Vášho vozidla. Naši špecialisti sú však pripravení navrhnúť Vám i vhodnú kombináciu rizík tak, aby poistenie bolo pre Vás cenovo výhodné, nakoľko veľa poisťovateľov ponúka pri združených rizikách zvýhodnené podmienky.

Pri flotilových poisteniach za Vás vybavíme administratívu nevyhnutnú pre uzatvorenie zmluvy s poisťovateľom a následne zmluvu prevezmeme do našej správy, čím zminimalizujeme Vašu vlastnú agendu.