Poistenie majetku

 

Poistenie majetku patrí k základným druhom poistenia. Slúži na ochranu majetku pred poškodením, zničením alebo odcudzením. Poistiť možno veci vlastné, ale i také, u ktorých má poistený poistný záujem. Poistenie majetku sa vzťahuje na

–  nehnuteľnosti

–  hnuteľné veci (nábytok/zariadenie, kancelárska technika, nástroje)

–  cudzie veci v užívaní alebo prevzaté (napr. k oprave)

–  zásoby

–  peniaze

–  veci zamestnancov

 

Rozsah poistenia

Pri voľbe rozsahu poistenia sa môžeme rozhodovať medzi

–  základnými rizikami (flexa) – požiar, výbuch, úder  blesku, pád lietadla alebo jeho častí

–  ostatné živelné riziká – záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, snehu, pád stromu, stožiaru, zemetrasenie

–  odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež (t.j. za použitia násilia voči oprávnenej osobe)

–  vandalizmus

Najširšiu ochranu poskytuje poistenie typu all risks; kryje všetky riziká, ktoré nie sú vyslovene uvedené vo výlukách.

 

Doplnkové poistenie

Doplnkovo je možné k poisteniu majetku uzatvoriť i poistenie prerušenia prevádzky, ktoré kryje ušlý prevádzkový zisk, prípadne ušlé nájomné a vynaložené stále náklady poisteného, ktoré vznikli ako následok majetkovej škody.

 

Voľba rozsahu poistnej ochrany

Pri rozhodovaní o rozsahu poistnej ochrany môžete počítať s pomocou našich špecialistov. Pomôžeme Vám pri výbere vhodných rizík, limitov i voľby vhodnej výšky spoluúčasti.