Poistenie zodpovednosti za škodu

 

Poistenie zodpovednosti občanov za škodu ponúka ochranu pre prípad oprávnených nárokov na náhradu škody zo strany tretích osôb, pokiaľ im svojou činnosťou spôsobia škodu, za ktorú podľa zákona zodpovedajú. Poistenie súčasne chráni i pred neoprávnene vznesenými nárokmi na náhradu škody.  Z poistenia zodpovednosti uhradí poisťovateľ škody vzniknuté inému

–  na živote alebo na zdraví

–  škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci

–  finančnú škodu, za ktorú poistený zodpovedá

poistený má tiež nárok na náhradu niektorých nákladov prípadného trestného alebo občianskeho súdneho konania

z domácnosti občana za škodu v bežnom občianskom živote

Poistiť možno zodpovednosť

–  vlastníka, držiteľa alebo nájomcu nehnuteľnosti

–  vlastníka diela vo výstavbe alebo v demolácii

–  zamestnanca voči zamestnávateľovi

 

 Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené zamestnávateľovi jeho zamestnancom v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu.

V prípade, že zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi pri plnení pracovných povinností škodu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať náhradu až do výšky 4-násobku mzdy, v niektorých prípadoch i viac. Poistite sa pre prípad škôd spôsobených v zamestnaní, kedy môžete napríklad náhodným pohybom zhodiť zo stola počítač. Vhodné je napr. aj pre zamestnancov pracujúcich v skladoch, ktorí obsluhujú vysokozdvižné vozíky. Pri manipulácii s nimi môžu nechtiac poškodiť tovar klienta.

Aké druhy škôd poistenie kryje:

–  škody na živote

–  škody na zdraví

–  škody vzniknuté poškodením alebo zničením veci