Poistenie osôb

 

Poistenie osôb

Život a zdravie sú nepochybne najcennejšie hodnoty v našom živote. I napriek zlepšeniu vnímania dôležitosti poistenia v tejto oblasti v porovnaní s ostatnými vyspelými štátmi zatiaľ zaostávame. Pritom poistenie osôb môže za nás vyriešiť celú radu, predovšetkým finančných problémov, a to zaistením trvalých príjmov i počas doby ich výpadku, či už z dôvodu vážneho úrazu a následnej invalidity, odchodu do dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku alebo zabezpečením rodiny po úmrtí jej živiteľa.

Skupina poistenie osôb zahŕňa rôzne druhy životného poistenia, dôchodkového poistenia, ďalej úrazového a cestovného poistenia.

 

Životné poistenie

  • Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie predstavuje tradičný produkt životného poistenia so zaručeným výnosom určený skôr konzervatívnym klientom; poistený zabezpečuje svoju rodinu alebo oprávnené osoby pre prípad svojej smrti. Zároveň má však zaručené, že pri dožití konca poistnej doby obdrží dojednanú poistnú sumu sám. Tato suma je zvýšená o podiel poisteného na prípadných mimoriadnych výnosoch z investovanej časti poistného.

  • Rizikové životné poistenie

Toto poistenie slúži na ochranu rodiny pre prípad náhleho úmrtia rodinného príslušníka. Uzatvára sa na konkrétnu dobu poistenia, počas ktorej je poisťovateľ pripravený uhradiť prípadnú pohľadávku banky. Pokiaľ v priebehu poistenia nedošlo k poistnej udalosti, uplynutím dojednanej doby končí poistenie bez akejkoľvek výplaty poisťovateľa. Výhodou rizikového životného poistenia je relatívne nízke poistné.

  • Investičné životné poistenie

Predstavuje modernú skupinu produktov životného poistenia pre tých, ktorí sa chcú  aktívne podieľať na rozhodovaní o stratégii zhodnocovania vložených finančných prostriedkov; niekedy umožňuje flexibilne upravovať i výšku poistného v závislosti na aktuálnej situácii klienta.

Daňové zvýhodnenie pre životné poistenie so sporiacou zložkou je jasným signálom štátu, že na dôchodok si máme predovšetkým sporiť samy a životné poistenie je vhodným komplexným produktom, ktorý nám pomôže tento cieľ dosiahnuť.

 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie umožňuje zvýšenú ochranu  pri veľmi vážnych úrazoch, a to pre prípad

–  smrti dôsledkom úrazu

–  trvalých následkov úrazu

–  denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia

–  denných dávok pri hospitalizácii následkom úrazu

 

Cestovné poistenie

Pri cestách na zahraničnú dovolenku získate neoceniteľnú pomoc pri najrôznejších ochoreniach alebo úrazoch, ktoré sa Vám môžu v zahraničí nečakane stať, uzatvorením cestovného poistenia. Jeho základnú zložku tvorí poistenie liečebných nákladov, ale možno pripoistiť i ďalšie riziká ako napr.

–  storno poplatky za zrušenie zájazdu, leteniek alebo cestovných lístkov

–  poistenie batožiny pre prípad straty, poškodenia alebo zničenia

–  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane

–  úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov

Významnou výhodou komerčného cestovného poistenia sú okrem zabezpečenej úhrady liečebných nákladov poisťovateľom taktiež nepretržité asistenčné služby, ktorých špeciálne školení pracovníci sú pripravení poradiť, ako v tiesňových situáciách postupovať, na aké zdravotnícke zariadenie sa máte obrátiť, v prípade nutnosti zabezpečiť hospitalizáciu, kontrolovať priebeh liečby, zabezpečiť potrebné lieky a zdravotnícky materiál, zabezpečiť prekladateľské služby, sprostredkovať informácie rodine, zorganizovať dopravu neplnoletých osôb do SR alebo pri hospitalizácii zabezpečiť pobyt člena rodiny.