Naše služby

Analýza súčasných poistných zmlúv a poradenstvo

preverenie súčasnej poistnej ochrany a jej vyhodnotenie,

posúdenie ohrozenia podniku na základe komplexnej analýzy poistno-technických rizík

– priebežné informácie o vývoji poistného trhu

– školenie pre zamestnancov v oblasti likvidácie poistných udalostí a v oblasti riadenia a prevencie rizík

Odborné poradenstvo pri oceňovaní majetku pre potreby stanovenia optimálnej poistnej sumy

Pred uzatvorením majetkového poistenia zabezpečujeme odbornú pomoc pri stanovení poistných súm pre nehnuteľnosti, výrobnú technológiu a ďalších hnuteľných vecí.

Naši špecialisti sú pripravení poskytnúť v tejto problematike odbornú súčinnosť.

Tvorba komplexných poistných programov

vypracovanie návrhu komplexného poistného programu v súlade s vyhodnotením poistno-technických rizík

v prípade verejného výberového konania spracovanie kompletného zadania pre výber poisťovateľa vrátane vykonania ďalších úkonov súvisiacich s administratívou konania a to najmä:

– vypracovanie poistno-technickej správy na základe poistno-technickej obhliadky

– komplexné posúdenie stupňa ohrozenia podniku

– odborná pomoc pri stanovení poistných súm, limitov poistného plnenia, výšky spoluúčasti a pod.

– vypracovanie nezávislého kvalifikovaného vyhodnotenia a porovnanie ponúk predložených poisťovateľmi na základe verejného výberového konania

– spolupráca pri uzatvorení poistnej zmluvy s vybraným poisťovateľom (poisťovateľmi)

– odborné poradenstvo pri ocenení majetku pre potreby stanovenia optimálnej poistnej sumy.

Správa dojednaných poistných zmlúv

– aktualizácia poistných zmlúv podľa skutočného stavu a hodnôt  majetku, aktuálneho vývoja v oblasti poistenia, vývoja a priebehu škôd poisteného a požiadaviek záujemcu po celú dobu jej platnosti

– predkladanie návrhov na zlepšenie a aktualizáciu poistenia vrátane zabezpečenia požadovaných zmien poistenia počas poistného roka

– sledovanie lehôt k revízii poistných zmlúv

– dohliadnutie na správnosť vyúčtovania poistného

Risk manažment

Dôležitou podmienkou úspešného podnikania je nielen odborná zdatnosť, ale i správna znalosť rizík, ktoré podnikateľskú činnosť ohrozujú, a následne ich kompetentné riadenie.

Niektoré riziká možno odstrániť alebo aspoň zmierniť správnou organizáciou práce, používaním moderných technológií alebo výberom skúsených a vyškolených pracovníkov.

Napriek všetkým týmto opatreniam  prakticky nie je možné spoľahlivo vylúčiť nebezpečenstvo, ktoré vzniká pôsobením ľudského faktora ako napr. nepozornosťou, neopatrnosťou alebo pochybením.

Preto je dôležité aspoň minimalizovať dopad potenciálnych rizík na hospodárenie firmy.

 

Náš servis zahŕňa:

–       analýzu Vašich rizík

–       vyčíslenie možných škôd, ktoré by pri súhre nepriaznivých okolností mohli nastať

–       návrh opatrení minimalizujúcich expozíciu rizika

–       poradenstvo ohľadom vhodných proporcií medzi investíciami do záchranných opatrení a poistenia

–       vypracovanie rizikovej správy

Likvidácia poistných udalostí

Postup pri riešení poistných udalostí našich klientov

Ak nastane škodová udalosť, obhajuje záujmy našich klientov tím skúsených odborníkov. Akonáhle od Vás obdržíme prvotné informácie o škodovej udalosti, zabezpečíme nahlásenie škody a aktívne preberáme akúkoľvek ďalšiu komunikáciu s poisťovateľom – od zabezpečenia obhliadky cez vybavenie zálohy v prípade veľkých a komplikovaných škôd až po záverečnú výplatu poistného plnenia. V priebehu celého likvidačného procesu poskytujeme konzultačný servis.

Naše jednanie je profesionálne, efektívne a pružné. Osobný prístup, ktorého snahou je minimalizácia administratívneho zaťaženia klienta, je samozrejmosťou.

 

Hlásenie škodovej udalosti

Škodu možno hlásiť prostredníctvom e-mailu   alebo

na telefónnom čísle +421 948 722 839.

 

Riešenie škôd ako samostatný likvidátor poistných udalostí pre externých partnerov:

Škodová agenda, ktorú riešia naši pracovníci, je rozsiahla. Zahŕňa nielen bežný servis pre klientov nášho portfólia, ale i komplexný manažment škôd, ktorý poskytujeme iným spoločnostiam. Takými sú napríklad zahraničné poisťovne, leasingové spoločnosti, alebo zahraniční likvidátori, ktorí potrebujú riešiť škodové udalosti podľa lokálnej legislatívy v Slovenskej republike.

 

V regióne strednej a východnej Európy pôsobíme už niekoľko rokov ako likvidátor škodových udalostí z produktového poistenia Happy Care pre zahraničného poisťovateľa. Poistenie Happy Care možno získať spolu so zakúpením výrobku v sieti Electroworld, zákazníkom ponúkame ochranu zakúpeného tovaru nad rámec reklamačného poriadku proti poškodeniu náhlou nepredvídateľnou udalosťou (viac na www.happycare.cz).

 

Taktiež pôsobíme ako nezávislý likvidátor zahraničných poisťovateľov pre ich produkty poistenia predĺžených záruk na motorové vozidlá.

 

V oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pôsobí naša spoločnosť tiež ako korešpondenčný partner pre zahraničných poisťovateľov v SR v súvislosti s likvidáciou poistných udalostí v systéme zelenej karty i ako likvidačný zástupca podľa 4. direktívy.

Našim zahraničným partnerom poskytujeme podporu i pri riešení škôd z havarijného poistenia (znalecké posudky, opravy vozidiel, ekologická likvidácia vozidiel a pod.)

Zamestnanecké výhody

MAI INSURANCE BROKERS pomáha firemnej klientele riešiť oblasť zamestnaneckých výhod.

Pre Vašich zamestnancov predstavujú tieto benefity vhodný motivačný prostriedok, pre Vašu firmu úsporu mzdových nákladov.

Vzhľadom k našej pôsobnosti v strednej a východnej Európe sme schopní predložiť Vám integrované riešenie pokrývajúce nielen celý tento región, ale vďaka našim partnerom i ďalšie krajiny sveta, podľa potrieb klienta.

 

NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ:

 

–       audit súčasného systému výhod

–       tvorbu stratégie v oblasti zamestnaneckých výhod

–       návrh systému zamestnaneckých výhod

–       poradenstvo v oblasti zdaňovania poskytnutých výhod

–      organizáciu výberových konaní na vhodného poskytovateľa (nielen medzi slovenskými poisťovateľmi, ale i zahraničnými, napr. Lloyds a ďalší)

–       komunikáciu výhod zamestnancom

–       implementáciu navrhnutého systému výhod

–       správu systému a pomoc s riešením škodových udalostí

Služby zaistného makléra

MAI má vynikajúce vzťahy s vedúcimi svetovými zaisťovateľmi a trhmi. Naša sesterská spoločnosť MAI RE spolupracuje od polovice 90. rokov minulého storočia so všetkými najvýznamnejšími zaisťovateľmi aktívne pôsobiacimi v celom regióne strednej a východnej Európe.

Vďaka MAI RE patríme k vedúcim zaistným maklérom nášho regiónu. Našimi klientmi v oblasti zaistenia sú poisťovne pôsobiace vo všetkých segmentoch poistenia, najmä v oblasti poistenia motorových vozidiel, majetku a veľkých priemyselných rizík. Máme bohaté väzby na všetky významné zaisťovne na celom svete vrátane Munich Re, Swiss Re a Hannover RE.

Aby sme vyhoveli meniacim sa potrebám podnikateľskej sféry, poskytujeme i fakultatívne zaistenie pre individuálne riziká umiestňované najmä na londýnskom trhu, kde máme rozsiahle skúsenosti a kontakty v oblastiach:

– letectva

– námornej dopravy

– petrochémie

– zodpovednosti manažmentu

– profesnej zodpovednosti

Managing General Agency (MGA)

Managing General Agency (MGA) je forma spolupráce, kedy poisťovateľ poskytuje svojim agentom rozšírené právomoci. Takáto MGA je oprávnená upisovať v striktne stanovenom rozsahu dané riziká, určovať poistné sadzby, spracovávať dojednané poistné zmluvy a taktiež i riešiť s nimi súvisiace poistné udalosti.

MAI v tejto oblasti pomáha svojím partnerom pri vytváraní takýchto riešení pre rôzne druhy poistenia od produktov poistenia motorových vozidiel, cez poistenie prepravy, až po špeciálne riziká.

MAI CEE v súčasnosti prevádzkuje niekoľko takýchto MGA v regióne.